HE 19/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja siviilipalveluslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
438/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2000

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
439/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta

2. Laki siviilipalveluslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.03.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.04.2000 Päättynyt PTK 45/2000
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 3/2000 vp
Valmistunut

25.04.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 58/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.4.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.2000 Päättynyt PTK 59/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.05.2000 Päättynyt PTK 60/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.05.2000

Vastaus
EV 52/2000 vp