HE 19/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesihuollon tukemisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vesihuollon tukemisesta

Vahvistettu

30.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
686/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vesihuollon tukemisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Tolvanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.03.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.03.2004 Päättynyt PTK 22/2004
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 8/2004 vp
Valmistunut

05.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 55/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.05.2004 Päättynyt PTK 56/2004
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.2004 Päättynyt PTK 60/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.06.2004

Vastaus
EV 55/2004 vp