Valtiopaivaasia HE 19/2008

HE 19/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta ja henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta

Päätökset

1. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.09.2008

Säädöskokoelma
511/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.09.2008

Säädöskokoelma
512/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta

2. Laki henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.03.2008

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kangasperko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.03.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2008 Päättynyt PTK 22/2008 2
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 3/2008 vp
Valmistunut

03.06.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 12/2008 vp
Valmistunut

22.05.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.06.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2008 Keskeytetty PTK 65/2008 10
11.06.2008 Päättynyt PTK 66/2008 2 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2008 Päättynyt PTK 68/2008 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.06.2008