Valtiopaivaasia HE 19/2013

HE 19/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n ja poliisilain 5 luvun 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
879/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
880/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki poliisilain 5 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
881/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n muuttamisesta

3. Laki poliisilain 5 luvun 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.03.2013

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Marttunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.03.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2013 Päättynyt PTK 30/2013 1
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/2013 vp
Valmistunut

14.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 44/2011vp hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 16/2013 vp
Valmistunut

15.05.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.2013 Päättynyt PTK 91/2013 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2013 Päättynyt PTK 94/2013 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.10.2013

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​