HE 190/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain 9 luvun muuttamisesta sekä merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki merilain 9 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

25.08.2000

Voimaantulo

13.05.2004

Säädöskokoelma
771/2000
Sopimussarja
29/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Vahvistettu

25.08.2000

Voimaantulo

13.05.2004

Säädöskokoelma
772/2000
Sopimussarja
31/2004
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehty vuoden 1996 pöytäkirja

Asetuksen voimaantulo

13.05.2004

Säädöskokoelma
239/2004
Sopimussarja
32/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merilain 9 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehty vuoden 1996 pöytäkirja

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Larpes

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.2000 Päättynyt PTK 3/2000
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 3/2000 vp
Valmistunut

26.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Lontoossa 2 päivänä toukokuuta 1996 merioikeudellisia vaateita koskevan vastuunrajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan ja että eduskunta hyväksyy Lontoossa 19 päivänä marraskuuta 1976 merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 82/1986) irtisanomisen siten, että irtisanominen tulee voimaan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan tullessa Suomen osalta kansainvälisesti voimaan ja että eduskunta ei anna ennakollista suostumusta siihen, että Lontoossa 2 päivänä toukokuuta 1996 merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehtyä vuoden 1996 pöytäkirjaa tai joitakin sen määräyksiä voidaan soveltaa Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa, niin että sopimuksen vastaavat määräykset eivät tällöin tulisi sovellettaviksi, ja että ensimmäinen lakiehdotus hyväksytään näin muutettuna sekä että hyväksytään uusi toinen lakiehdotus.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 79/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 6.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.06.2000 Päättynyt PTK 80/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.2000 Päättynyt PTK 84/2000
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen sekä valiokunnan mietinnön kolmeen ensimmäiseen ponteen sisältyvät ehdotukset, jotka koskevat sopimusten niiden määräysten hyväksymistä, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, ... että pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi hyväksytään esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen lisäksi erityinen voimaansaattamislaki, ... että lakiehdotuksen 5 a § on ristiriidassa perustuslain kanssa ja että lakiehdotus sen vuoksi voidaan käsitellä vain perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.2000

Vastaus
EV 69/2000 vp