HE 190/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikennevakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1380/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 2 §:n ja 2 a luvun 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1381/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1382/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

2. Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 2 §:n ja 2 a luvun 11 §:n muuttamisesta

3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Koivisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.2001 Päättynyt PTK 119/2001
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 11/2001 vp
Valmistunut

09.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2001 Päättynyt PTK 133/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2001 Päättynyt PTK 135/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.2001

Vastaus
EV 149/2001 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin