Valtiopaivaasia HE 190/2009

HE 190/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Voimaantulo

01.06.2010

Säädöskokoelma
321/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Voimaantulo

01.06.2010

Säädöskokoelma
322/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki markkinaoikeuslain muuttamisesta

Voimaantulo

01.06.2010

Säädöskokoelma
323/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

4. Laki joukkoliikennelain 43 ja 53 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

01.06.2010

Säädöskokoelma
324/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

2. Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain muuttamisesta

3. Laki markkinaoikeuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.2009

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Lähde

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2009 Päättynyt PTK 91/2009 7
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 2/2010 vp
Valmistunut

02.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 4. lakiehdotus, että lakialoite LA 93/2009 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 35/2009 vp
Valmistunut

01.12.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 19/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2010 Päättynyt PTK 20/2010 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.03.2010 Päättynyt PTK 24/2010 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.04.2010

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot