Valtiopaivaasia HE 190/2010

HE 190/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kuvaohjelmalainsäädännön uudistamiseksi

Päätökset

1. Kuvaohjelmalaki

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
710/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
711/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
712/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikoslain 17 luvun 17 ja 18 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
713/2011
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

5. Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
714/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Kuvaohjelmalaki

2. Laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta

3. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

4. Laki rikoslain 17 luvun 17 ja 18 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.10.2010

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.2010 Päättynyt PTK 102/2010 6
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 13/2010 vp
Valmistunut

25.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 9 § muutettuna, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 5. lakiehdotus, että lakialoite LA 22/2009 vp hylätään ja että hyväksytään 3 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 52/2010 vp
Valmistunut

20.01.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 163/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.03.2011 Keskeytetty PTK 164/2010 6
04.03.2011 Päättynyt PTK 166/2010 2 10,11
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.06.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot