HE 191/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1014/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1015/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttamisesta

2. Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.10.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2004 Päättynyt PTK 106/2004
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 21/2004 vp
Valmistunut

22.10.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.10.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.2004 Päättynyt PTK 115/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2004 Päättynyt PTK 118/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.11.2004

Vastaus
EV 144/2004 vp