HE 191/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.02.2007

Säädöskokoelma
1243/2006
Sopimussarja
3/2007
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Kansainvälinen dopingin vastainen yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

01.02.2007

Säädöskokoelma
31/2007
Sopimussarja
4/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Kansainvälinen dopingin vastainen yleissopimus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.2006 Päättynyt PTK 102/2006
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

18

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 14/2006 vp
Valmistunut

28.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Pariisissa 19 päivänä lokakuuta 2005 tehdyn kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2006 Päättynyt PTK 123/2006
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2006 Päättynyt PTK 126/2006
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2006

Vastaus
EV 203/2006 vp