Valtiopaivaasia HE 191/2012

HE 191/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
781/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
782/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Säädöskokoelma
783/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki verotusmenettelystä annetun lain 86 ja 87 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
784/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki arvonlisäverolain 218 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
785/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki varainsiirtoverolain 54 ja 55 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
786/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki ennakkoperintälain 55 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
787/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
788/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki polttoainemaksusta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
789/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

10. Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2013

Voimaantulo

01.12.2013

Säädöskokoelma
790/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta

2. Laki rikoslain muuttamisesta

3. Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

4. Laki verotusmenettelystä annetun lain 86 ja 87 §:n muuttamisesta

5. Laki arvonlisäverolain 218 §:n muuttamisesta

6. Laki varainsiirtoverolain 54 ja 55 §:n muuttamisesta

7. Laki ennakkoperintälain 55 §:n muuttamisesta

8. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

9. Laki polttoainemaksusta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.12.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Lahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.12.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2013 Päättynyt PTK 4/2013 6
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 15/2013 vp
Valmistunut

11.10.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1., 2., ja 4.-9. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 10. lakiehdotus ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 17/2013 vp
Valmistunut

31.05.2013

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 8/2013 vp
Valmistunut

12.06.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 98/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2013 Päättynyt PTK 99/2013 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2013 Keskeytetty PTK 102/2013 1
22.10.2013 Päättynyt PTK 103/2013 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.10.2013