HE 192/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä sekä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä

Vahvistettu

15.02.2002

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
116/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

15.02.2002

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
117/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Erikoissuunnittelija Vattulainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.2001 Päättynyt PTK 119/2001
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 12/2001 vp
Valmistunut

04.12.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2001 Päättynyt PTK 149/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2001 Päättynyt PTK 150/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 7 ja 27 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.02.2002

Vastaus
EV 208/2001 vp