Valtiopaivaasia HE 192/2004

HE 192/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden aikaisempia luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1389/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 26 ja 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1390/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1391/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1392/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 27 ja 37 §:n muuttamisesta

4. Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.10.2004

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Pessa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.10.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2004 Päättynyt PTK 106/2004 9
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 11/2004 vp
Valmistunut

02.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1., 2., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 132/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2004 Päättynyt PTK 134/2004 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2004 Päättynyt PTK 137/2004 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2004