HE 192/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikosvahinkolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Rikosvahinkolaki

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1204/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1205/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1206/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Rikosvahinkolaki

2. Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.11.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2005 Päättynyt PTK 119/2005
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 16/2005 vp
Valmistunut

29.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 129/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2005 Keskeytetty PTK 132/2005
08.12.2005 Päättynyt PTK 133/2005 18-20
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2005 Päättynyt PTK 136/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2005

Vastaus
EV 186/2005 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin