Valtiopaivaasia HE 192/2009

HE 192/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vammaisetuuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1050/2009
Päätös

Hyväksytty

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1051/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2009 Päättynyt PTK 91/2009 9
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 43/2009 vp
Valmistunut

19.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna ja että lakialoite LA 106/2009 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2009 Keskeytetty PTK 112/2009 6
27.11.2009 Päättynyt PTK 114/2009 4 8-13
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2009 Keskeytetty PTK 115/2009 18
01.12.2009 Päättynyt PTK 116/2009 3 4,5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2009

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot