HE 192/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puutavaran mittauksesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki puutavaran mittauksesta

Vahvistettu

14.06.2013

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
414/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki puutavaran mittauksesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylimetsänhoitaja Heikurainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.12.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.2013 Päättynyt PTK 4/2013
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 4/2013 vp
Valmistunut

14.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 54/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.2013 Poistettu PTK 55/2013
22.05.2013 Keskeytetty PTK 56/2013
24.05.2013 Päättynyt PTK 58/2013 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.2013 Päättynyt PTK 59/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.06.2013

Vastaus
EV 68/2013 vp