Valtiopaivaasia HE 192/2014

HE 192/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Kalastuslaki

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
379/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
380/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
381/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
382/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Kalastuslaki

2. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

3. Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

4. Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.2014

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Kalastusneuvos Kirjavainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.2014 Päättynyt PTK 101/2014 4
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 31/2014 vp
Valmistunut

03.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite 57/2014 vp hylätään ja että hyväksytään 2 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 58/2014 vp
Valmistunut

29.01.2015

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 26/2014 vp
Valmistunut

21.01.2015

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 163/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.2015 Keskeytetty PTK 164/2014 1
06.03.2015 Päättynyt PTK 166/2014 9 19,20
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2015 Keskeytetty PTK 169/2014 12
13.03.2015 Päättynyt PTK 173/2014 8 50,51
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.03.2015

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot