HE 193/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

31.12.2006

Säädöskokoelma
1324/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

31.12.2006

Säädöskokoelma
1325/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

31.12.2006

Säädöskokoelma
1326/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

2. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

3. Laki kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pekkarinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.2006 Päättynyt PTK 102/2006
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 20/2006 vp
Valmistunut

30.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2006 Päättynyt PTK 125/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2006 Päättynyt PTK 126/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.2006

Vastaus
EV 222/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin