HE 193/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1109/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Mikkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.11.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.2008 Päättynyt PTK 108/2008
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 15/2008 vp
Valmistunut

09.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2008 Päättynyt PTK 124/2008
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2008 Päättynyt PTK 126/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2008

Vastaus
EV 213/2008 vp