HE 194/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 §:n, työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1272/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1273/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1274/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

2. Laki työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n muuttamisesta

3. Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Vuorinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2009 Päättynyt PTK 91/2009
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 46/2009 vp
Valmistunut

26.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 6/2008 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2009 Päättynyt PTK 116/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2009 Keskeytetty PTK 120/2009
08.12.2009 Päättynyt PTK 121/2009 3-5
Istuntopöytäkirjan sivu

25

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2009

Vastaus
EV 218/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot