Valtiopaivaasia HE 194/2013

HE 194/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki verontilityslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1253/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1254/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verontilityslain muuttamisesta

2. Laki tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.11.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Pylkkänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2013 Päättynyt PTK 119/2013 2
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 33/2013 vp
Valmistunut

11.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2013 Päättynyt PTK 128/2013 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Päättynyt PTK 132/2013 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2013

​​​​