Valtiopaivaasia HE 195/2006

HE 195/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, aikuiskoulutustuesta annetun lain ja vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1252/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1253/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1254/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.10.2006

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Salo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2006 Päättynyt PTK 102/2006 22
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 51/2006 vp
Valmistunut

05.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 23/2006 vp
Valmistunut

23.10.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2006 Keskeytetty PTK 128/2006 9
08.12.2006 Päättynyt PTK 129/2006 3 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2006 Päättynyt PTK 130/2006 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2006

​​​​