HE 195/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 - 2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 - 2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1034/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 - 2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Valli-Lintu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.11.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.2008 Päättynyt PTK 108/2008
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

18

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 23/2008 vp
Valmistunut

26.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2008 Päättynyt PTK 116/2008
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2008 Päättynyt PTK 121/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2008

Vastaus
EV 176/2008 vp