HE 195/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
489/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Tarasti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.10.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2009 Päättynyt PTK 91/2009
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 5/2010 vp
Valmistunut

23.04.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 43/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.05.2010 Keskeytetty PTK 47/2010
07.05.2010 Päättynyt PTK 49/2010 49,50
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.05.2010 Keskeytetty PTK 54/2010
21.05.2010 Päättynyt PTK 55/2010 1
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.05.2010

Vastaus
EV 64/2010 vp