HE 196/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.11.2001

Voimaantulo

19.11.2001

Säädöskokoelma
986/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pöysti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.10.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2001 Päättynyt PTK 124/2001
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 21/2001 vp
Valmistunut

07.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 128/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2001 Päättynyt PTK 129/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.2001 Päättynyt PTK 130/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.11.2001

Vastaus
EV 141/2001 vp