HE 196/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

31.12.2008

Säädöskokoelma
863/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Välimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.2008 Päättynyt PTK 113/2008
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/2008 vp
Valmistunut

05.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 119/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2008 Päättynyt PTK 120/2008
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2008 Päättynyt PTK 124/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.2008

Vastaus
EV 196/2008 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin