Valtiopaivaasia HE 197/1999

HE 197/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Arpajaislaki

Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki arpajaisverolain muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty

3. Laki rahankeräyslain muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty

4. Laki viihdelaitelain muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty

6. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

8. Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Arpajaislaki

2. Laki arpajaisverolain muuttamisesta

3. Laki rahankeräyslain muuttamisesta

4. Laki viihdelaitelain muuttamisesta

5. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

6. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

7. Laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.12.1999

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Laiho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2000 Päättynyt PTK 8/2000 1 1
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/2001 vp
Valmistunut

13.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 3., 5. ja 7. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1., 4. ja 6. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 8. lakiehdotus, että lakialoite LA 12/2000 vp hylätään ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 23/2000 vp
Valmistunut

22.09.2000

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 6/2000 vp
Valmistunut

24.03.2000

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 15/2000 vp
Valmistunut

12.12.2000

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 2/2000 vp
Valmistunut

09.03.2000

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 22/2001 vp
Valmistunut

30.05.2001

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 79/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2001 Keskeytetty PTK 80/2001 1
15.06.2001 Päättynyt PTK 81/2001 3 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2001 Päättynyt PTK 83/2001 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Huomautus

Tasavallan presidentti jätti lait vahvistamatta. (Hallituksen kirjelmä 7.9.2001)

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

PeVL 23/2000 vp: Katso lausunto.PeVL 22/2001 vp: Valiokunta esitti, että 1. lakiehdotuksen 2 §:n 3 momentti, 31 § ja 62 §:n 2 momentin 2 kohta hallintovaliokunnan alustavan ehdotuksen mukaisina voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ja että 1. lakiehdotuksen 5 §:n 2 momentti hallintovaliokunnan alustavan ehdotuksen mukaisena on ristiriidassa perustuslain ja Ahvenanmaan itsehallintolain kanssa sekä 24 § perustuslain kanssa, mutta 1. lakiehdotus voidaan näiltä osin kuitenkin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos 5 §:n 2 momentin asemesta lakiehdotukseen otetaan valiokunnan ehdottamat säännökset ja jos valiokunnan 24 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.2001

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asian jatkokäsittely

vp