HE 197/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisistä allekirjoituksista ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sähköisistä allekirjoituksista

Vahvistettu

24.01.2003

Voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
14/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.01.2003

Voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
15/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sähköisistä allekirjoituksista

2. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Paatero

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.10.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2001 Päättynyt PTK 124/2001
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 21/2002 vp
Valmistunut

04.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 2/2002 vp
Valmistunut

21.02.2002

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 32/2002 vp
Valmistunut

21.11.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 159/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2002 Päättynyt PTK 160/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.2002 Päättynyt PTK 165/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 12 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.01.2003

Vastaus
EV 221/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin