Valtiopaivaasia HE 197/2005

HE 197/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

21.07.2006

Säädöskokoelma
466/2006
Sopimussarja
56/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.07.2006

Säädöskokoelma
467/2006
Sopimussarja
57/2006
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

21.07.2006

Säädöskokoelma
605/2006
Sopimussarja
58/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki Rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.11.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.11.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2005 Päättynyt PTK 123/2005 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/2006 vp
Valmistunut

21.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy New Yorkissa 30 päivänä lokakuuta 2003 tehdyn korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 28/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.03.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.03.2006 Päättynyt PTK 29/2006 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.03.2006 Päättynyt PTK 31/2006 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.04.2006

​​​​