Valtiopaivaasia HE 197/2006

HE 197/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Yrittäjän eläkelaki

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1272/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1273/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1274/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1275/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1276/2006
Päätös

Hyväksytty

6. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1277/2006
Päätös

Hyväksytty

7. Laki työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1278/2006
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1279/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Yrittäjän eläkelaki

2. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta

3. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

4. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta

5. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

6. Laki asumiseen perustuvasta sosiaaliturvalainsäädännöstä annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

7. Laki työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta

8. Laki työterveyshuoltolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.10.2006

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Wuorenjuuri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2006 Päättynyt PTK 102/2006 24
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 38/2006 vp
Valmistunut

17.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2006 Päättynyt PTK 118/2006 17
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2006 Päättynyt PTK 121/2006 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2006