HE 197/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kilpailulain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
586/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kilpailulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pekkala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.12.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.2013 Päättynyt PTK 4/2013
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 11/2013 vp
Valmistunut

07.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 54/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.2013 Päättynyt PTK 55/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.2013 Päättynyt PTK 59/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.06.2013

Vastaus
EV 62/2013 vp