Valtiopaivaasia HE 197/2014

HE 197/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1131/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1132/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1133/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1134/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1135/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1136/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta

2. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

3. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

4. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

5. Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetun lain muuttamisesta

6. Laki työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.2014

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Isoksela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.2014 Päättynyt PTK 101/2014 17
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 30/2014 vp
Valmistunut

21.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. ja 4.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 ja 3 a § muutettuina ja että 3. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 12 luvun 8 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2014 Päättynyt PTK 119/2014 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2014 Päättynyt PTK 122/2014 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2014

​​​​