HE 198/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1260/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1261/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jääskeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3278

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1993 Päättynyt PTK 115/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3303

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 58/1993 vp
Valmistunut

19.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 143/1993 vp
Päätös

Maanantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1993 Päättynyt PTK 144/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1993 Päättynyt PTK 145/1993 9, 10
Istuntopöytäkirjan sivu

4327

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4515

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot