HE 198/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhteisaluelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yhteisaluelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
686/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
687/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
688/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
689/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
690/2000
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vesiliikennelain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
691/2000
Päätös

Hyväksytty

7. Laki ilmailulain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
692/2000
Päätös

Hyväksytty

8. Laki metsälain 2 luvun kumoamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
693/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhteisaluelain muuttamisesta

2. Laki kalastuslain muuttamisesta

3. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

4. Laki vesilain muuttamisesta

5. Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta

6. Laki vesiliikennelain 21 §:n muuttamisesta

7. Laki ilmailulain 40 §:n muuttamisesta

8. Laki metsälain 2 luvun kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Solonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.2000 Päättynyt PTK 3/2000
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 6/2000 vp
Valmistunut

26.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.,3. ja 5-8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet 6/2000 vp ja 7/2000 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 79/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 6.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.06.2000 Päättynyt PTK 80/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.2000 Päättynyt PTK 84/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.2000

Vastaus
EV 70/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot