HE 198/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kirkkolain 15 luvun 2 §:n ja 22 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1247/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1248/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1249/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kirkkolain 15 luvun 2 §:n ja 22 luvun 8 §:n muuttamisesta

2. Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

3. Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2001 Päättynyt PTK 126/2001
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 21/2001 vp
Valmistunut

14.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.2001 Päättynyt PTK 134/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2001 Päättynyt PTK 135/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.11.2001

Vastaus
EV 159/2001 vp