Valtiopaivaasia HE 198/2006

HE 198/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

12.01.2007

Voimaantulo

01.04.2007

Säädöskokoelma
20/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.01.2007

Voimaantulo

01.04.2007

Säädöskokoelma
21/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.01.2007

Voimaantulo

01.04.2007

Säädöskokoelma
22/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aravarajoituslain muuttamisesta

2. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.10.2006

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Heiskanen-Frösen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2006 Päättynyt PTK 102/2006 25
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/2006 vp
Valmistunut

30.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2006 Päättynyt PTK 125/2006 11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2006 Päättynyt PTK 126/2006 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2006