HE 198/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
1247/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työntekijän eläkelain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
1248/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merimieseläkelain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
1249/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yrittäjän eläkelain 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
1250/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
1251/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain 41 §:n muuttamisesta

3. Laki merimieseläkelain 41 §:n muuttamisesta

4. Laki yrittäjän eläkelain 38 §:n muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 52 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.2010 Päättynyt PTK 102/2010
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 34/2010 vp
Valmistunut

25.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2010 Päättynyt PTK 123/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

27

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2010

Vastaus
EV 224/2010 vp