Valtiopaivaasia HE 198/2014

HE 198/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1366/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1367/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1368/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

2. Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.2014

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Haapa-aho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.2014 Päättynyt PTK 101/2014 18
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 10/2014 vp
Valmistunut

02.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 66/2014 vp ja LA 78/2014 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 36/2012 vp hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 38/2014 vp
Valmistunut

11.11.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2014 Päättynyt PTK 124/2014 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2014 Päättynyt PTK 127/2014 41
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.2014

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot