HE 2/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta

Vahvistettu

25.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
775/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Valtion elokuvatarkastamosta

Vahvistettu

25.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
776/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

25.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
777/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
778/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta

2. Laki Valtion elokuvatarkastamosta

3. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

4. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Norbäck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.2000 Päättynyt PTK 3/2000 1
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

21

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/2000 vp
Valmistunut

13.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, ja että 1., 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, sekä että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 14/2000 vp
Valmistunut

10.05.2000

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 6/2000 vp
Valmistunut

06.06.2000

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 86/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.2000 Keskeytetty PTK 87/2000
15.06.2000 Päättynyt PTK 88/2000 2-8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.2000 Keskeytetty PTK 90/2000
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000 10
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 19 §:n 5 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2000

Vastaus
EV 95/2000 vp