HE 2/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.04.2004

Voimaantulo

15.04.2004

Säädöskokoelma
219/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Kehittämispäällikkö Eriksson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.02.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.2004 Päättynyt PTK 6/2004
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 1/2004 vp
Valmistunut

02.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 20/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.2004 Päättynyt PTK 21/2004
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.03.2004 Päättynyt PTK 22/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.2004

Vastaus
EV 17/2004 vp