HE 2/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.06.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
642/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Aaltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.04.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.2007 Päättynyt PTK 16/2007
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 1/2007 vp
Valmistunut

11.05.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.05.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 23/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.05.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.2007 Päättynyt PTK 24/2007
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.05.2007 Päättynyt PTK 25/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2007

Vastaus
EV 2/2007 vp