HE 2/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksulaitoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maksulaitoslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
899/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
900/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
901/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
902/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
903/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
904/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
905/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maksupalvelulain 8 ja 78 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
906/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
907/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maksulaitoslain muuttamisesta

2. Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

4. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

5. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

6. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

7. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

8. Laki maksupalvelulain 8 ja 78 §:n muuttamisesta

9. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 ja 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.05.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.2011 Päättynyt PTK 10/2011
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 1/2011 vp
Valmistunut

17.06.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 4.-9. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 8 § ja voimaantulosäännös sekä 3. lakiehdotuksen 13 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.06.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 16/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2011 Päättynyt PTK 17/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.06.2011 Päättynyt PTK 23/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.07.2011

Vastaus
EV 3/2011 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin