Valtiopaivaasia HE 2/2013

HE 2/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 10 ja 44 luvun sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 10 ja 44 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

17.05.2013

Voimaantulo

01.06.2013

Säädöskokoelma
347/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.05.2013

Voimaantulo

01.06.2013

Säädöskokoelma
348/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 10 ja 44 luvun muuttamisesta

2. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.02.2013

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rautio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.2013 Päättynyt PTK 6/2013 7
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/2013 vp
Valmistunut

20.03.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.03.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 29/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2013 Päättynyt PTK 30/2013 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.04.2013 Päättynyt PTK 33/2013 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.04.2013

​​​​