Valtiopaivaasia HE 20/1998

HE 20/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaista lakkauttamista yhteisillä rajoilla koskeviin Schengenin sopimuksiin tehdyn pöytäkirjan ja sopimuksen sekä yhteistyöstä henkilöiden tarkastusten lakkauttamiseksi yhteisillä rajoilla Islannin ja Norjan kanssa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan eräiden määräysten hyväksymisestä (Uusi nimike: Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä, UaVM 7/1998 vp)

Vahvistettu

10.07.1998

Säädöskokoelma
1548/2001
Sopimussarja
85/2001
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki poliisilain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

Asetus

Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

25.03.2001

Säädöskokoelma
179/2001
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

Asetus

Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki pakkokeinolain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

6) Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Vahvistettu

10.07.1998

Voimaantulo

25.03.2001

Säädöskokoelma
180/2001
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan eräiden määräysten hyväksymisestä (Uusi nimike: Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä, UaVM 7/1998 vp)

2) Laki poliisilain muuttamisesta

3) Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

4) Laki rikoslain muuttamisesta

5) Laki pakkokeinolain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta

6) Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.03.1998

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.03.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.1998 Päättynyt PTK 36/1998

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 7/1998 vp
Valmistunut

03.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/1998 vp
Valmistunut

13.05.1998

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 3/1998 vp
Valmistunut

27.05.1998

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 7/1998 vp
Valmistunut

19.05.1998

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1998 Päättynyt PTK 87/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1998 Päättynyt PTK 88/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1998 Päättynyt PTK 90/1998 6-7

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 § VJ 69 § 2 mom. 1) VJ 69 § 1 mom. (PeVL) 2) - 6) VJ 66 § (PeVL) 1) VJ 69 § 1 mom.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.1998

Hyväksytyt lausumat

UaVM:n 1.-3. ponsi