Valtiopaivaasia HE 20/2000

HE 20/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Rauhanturvaamislaki )

Päätökset

1. Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.08.2000

Voimaantulo

31.12.2000

Säädöskokoelma
750/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki puolustusvoimista annetun lain 2 ja 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.08.2000

Voimaantulo

31.12.2000

Säädöskokoelma
751/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.08.2000

Voimaantulo

31.12.2000

Säädöskokoelma
752/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.08.2000

Voimaantulo

31.12.2000

Säädöskokoelma
753/2000
Päätös

Hyväksytty

5. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.08.2000

Voimaantulo

31.12.2000

Säädöskokoelma
754/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta

2. Laki puolustusvoimista annetun lain 2 ja 9 a §:n muuttamisesta

3. Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta

4. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

5. Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.04.2000

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pitkänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.04.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.04.2000 Päättynyt PTK 50/2000 2
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 4/2000 vp
Valmistunut

08.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. - 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 17/2000 vp
Valmistunut

24.05.2000

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 3/2000 vp
Valmistunut

25.05.2000

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 84/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.2000 Päättynyt PTK 86/2000 3 3, 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2000 Keskeytetty PTK 90/2000 7
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000 4 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2000