HE 20/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Ampumaratalaki

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
763/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
764/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
765/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikoslain 41 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
766/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki järjestyslain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2015

Voimaantulo

01.12.2015

Säädöskokoelma
767/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ampumaratalaki

2. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

3. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

4. Laki rikoslain 41 luvun muuttamisesta

5. Laki järjestyslain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Laitinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.04.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.04.2014 Päättynyt PTK 38/2014
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 48/2014 vp
Valmistunut

24.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 160/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.02.2015 Keskeytetty PTK 161/2014
27.02.2015 Päättynyt PTK 162/2014 1-3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.2015 Keskeytetty PTK 163/2014
06.03.2015 Päättynyt PTK 166/2014 5
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.05.2015

Vastaus
EV 317/2014 vp