HE 200/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virallistetusta parisuhteesta

(Parisuhdelaki)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rekisteröidystä parisuhteesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
950/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki virallistetusta parisuhteesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.12.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2001 Päättynyt PTK 7/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/2001 vp
Valmistunut

18.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 5 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.09.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.09.2001 Keskeytetty PTK 96/2001
21.09.2001 Päättynyt PTK 99/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.09.2001 Keskeytetty PTK 101/2001
28.09.2001 Päättynyt PTK 105/2001 1
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 10 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.10.2001

Vastaus
EV 95/2001 vp