Valtiopaivaasia HE 200/2008

HE 200/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

27.02.2009

Voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
109/2009
Sopimussarja
36/2010
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

Asetuksen voimaantulo

01.05.2010

Säädöskokoelma
261/2010
Sopimussarja
37/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.11.2008

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Ottman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2008 Päättynyt PTK 116/2008 8
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 10/2008 vp
Valmistunut

12.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Luxemburgissa 15 päivänä lokakuuta 2007 Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.02.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 3/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.2.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2009 Päättynyt PTK 4/2009 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2009 Päättynyt PTK 5/2009 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.2009

Vastaus
EV 1/2009 vp

​​​​