HE 201/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.03.2005

Voimaantulo

23.03.2005

Säädöskokoelma
139/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kangasperko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.2004 Päättynyt PTK 109/2004
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 1/2005 vp
Valmistunut

09.02.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.02.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 9/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.02.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.2005 Päättynyt PTK 10/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.2005 Päättynyt PTK 13/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.02.2005

Vastaus
EV 4/2005 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin