HE 201/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
226/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Hölttä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.2010 Päättynyt PTK 106/2010
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 12/2010 vp
Valmistunut

20.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.01.2011 Päättynyt PTK 144/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.02.2011 Päättynyt PTK 147/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.2011

Vastaus
EV 283/2010 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin